فراخوان جذب اعضای کمیته علمی

به منظور استفاده حداکثری از توان پژوهشگران داخلی و خارجی، بدین وسیله از کلیه پژوهشگران  محترم و توانمند که دانشجو دکتری و یا دارای مدرک دکتری تخصصی PHD و سوابق علمی و پژوهشی میباشند جهت همکاری علمی با دبیرخانه کنفرانس دعوت می گردد. 

متقاضیان در صورت تمایل می توانند از طریق آدرس پست الکترونیکی زیر ضمن اعلام آمادگی مورد همکاری، رزومه خود را جهت بررسی ارسال نمایند.

 jazb.conf@gmail.com