هزینه ثبت نام :

 

Ø      هزینه ثبت نام در دوره:   263 هزارتومان

Ø ثبت نام شامل صدور گواهینامه رسمی ، پکیج آموزشی و صبحانه ، دو میانوعده صیح و عصر و نهار می باشد.

Ø به افراد غیر بومی اسکان و شام رایگان تعلق خواهد گرفت.

Ø به هر فرد گواهینامه معتبر از سوی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی تعلق خواهد گرفت.

 

 در صورت تمایل به داشتن گواهینامه بین المللی معتبر با شماره های دبیرخانه تماس حاصل فرمایید.