تاریخ های مهم :

مهلت ارسال مقاله :  10  آذر  ماه 1399

اعلام نتایج داوری : حداکثر یک هفته پس از ارسال مقاله 

آخرین مهلت ثبت نام : 20 آذر  ماه 1399

زمان برگزاری : 27  آذر  ماه 1399