مهلت ارسال مقاله :  1 مرداد  ماه 1398

اعلام نتایج داوری : همزمان با ارسال مقاله 

آخرین مهلت ثبت نام : 10 مرداد ماه 1398

زمان برگزاری : 24 و 25  مرداد ماه 1398