سرفصل های آموزشی دوره :

انواع کندو ها

 

وسایل زنبورداری

 

دستگاه گوراش زنبور عسل

 

دستگاه عصبی زنبور عسل

 

تولیدات زنبور عسل

 

تغذیه زنبور عسل

 

زندگی زنبور عسل

 

جفتگیری زنبور عسل

 

بیماری های زنبور عسل

 

رس کردن زنبور عسل