محورهای همایش:

محور اول : مهندسي نرم‌افزار و علوم كامپيوتر

نظريه محاسبات
الگوريتم
امنيت اطلاعات
امنيت سيستم‌هاي نرم‌افزاري
آزمون و ارزيابي نرم‌افزار
مهندسي وب
پايگاه داده عملياتي و پايگاه داده تحليلي
داده‌كاوي
روش‌هاي صوري
بازي هاي كامپيوتري


محور دوم: سيستم‌هاي هوشمند و محاسبات نرم
هوش مصنوعي و يادگيري
بينايي ماشين و پردازش تصوير
محاسبات نرم
پردازش ويدئو ،صوت و سيگنال
شناسايي الگو
پردازش زبان طبيعي
سيستم‌هاي چند عامله


محور سوم: شبكه‌هاي كامپيوتري و سيستم‌هاي توزيعي

شبكه‌هاي كامپيوتري و انتقال داده
شبكه هاي بي سيم و موبايل
امنيت شبكه‌
محاسبات اينترنتي، مشبك، و خوشه‌اي
پردازش موازي و سيستم‌هاي توزيعي
مدل سازي و ارزيابي كارآيي شبكه‌
محاسبات ابري


محور چهارم: معماري كامپيوتر و سيستم‌هاي ديجيتال

معماري كامپيوتر
معماري سيستم هاي حافظه
مدارهاي حسابي
قابليت اطمينان، تحمل‌پذيري اشكال، و آزمون‌پذيري
معماري موازي و چند هسته اي
مدلسازي و ارزيابي كارآيي سيستم‌هاي ديجيتال
مدارهاي مجتمع در مقياس بسيار بزرگ
سيستم‌هاي نهفته و بي درنگ

سيستم‌هاي باز پيكربند
معماري سيستم هاي ديجيتال با مصرف توان پايين
معماري پردازنده هاي سيگنال ديجيتال و خاص منظوره
معماري پردازنده شبكه، مسيرياب و سوئيچ


محور پنجم: فناوري اطلاعات

سيستم‌هاي محاسباتي انسان محور 
تعامل انسان و كامپيوتر
مديريت و برنامه ريزي فنآوري اطلاعات
يادگيري الكترونيكي و آموزش فنآوري اطلاعات
دولت الكترونيك
تجارت و بانكداري الكترونيكي
معماري اطلاعات و مديريت دانش
سيستم‌هاي حمل و نقل و ارتباطات هوشمند
محاسبات فراگير و مديريت خدمات فناوري اطلاعات

سامانه‌ اطلاعاتي اقليمي و سنجش از دور
انفورماتيك زيستي و حقوقي
مديريت گردش كار و دوركاري
فناوري اطلاعات و معماري سازماني
شبكه هاي اجتماعي
آداب فناوري اطلاعات و فناوري اطلاعات سبز