محورهای همایش:

مهندسی برق:

قدرت

الکترونیک

مخابرات

کنترل

مهندسی کامپیوتر:

مهندسی نرم افزار و علوم کامپیوتر

سیستم های هوشمند و محاسبات نرم

شبکه های کامپیوتری و سیستم های توزیعی

معماری کامپیوتر و سیستم های دیجیتال